امتیاز شما :
امتیاز : ۵

مردي که ام اس را به زانو در آورد !

مصاحبه با استاد عليرضا کوشکي

مصاحبه با استاد عليرضا کوشکي - کارگردان ايراني

کلید واژه ها : مصاحبه ، ام اس ، عليرضا کوشکي


حامیان مجله