دهمین کنگره بین المللی بیماری های نقص ایمنی


شروع : شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان
برگزارکننده: مرکز تحقیقات نقص ایمنی اولیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارسال خلاصه مقالات: 15 فروردین 1397

حامیان مجله