هفتمین کنگره بین الملللی گیاهان دارویی


شروع : شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : شیراز
برگزارکنندگان: شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با مشارکت پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن گیاهان دارویی ایران، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی، دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی

حامیان مجله