اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت


شروع : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : دانشگاه علوم پزشکی همدان
حامیان مجله