هشتمین کنگره بین الملی سوختگی


شروع : پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

مکان : مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز
حامیان مجله