بیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


شروع : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : شیراز
وب سایت همایش : http://retina.sums.ac.ir
برگزار کننده همایش : گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی

حامیان مجله