سومين همايش بهاره چشم پزشكي


شروع : چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸

پایان : جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸

مکان : تهران - مركز همايش هاي رازي
حامیان مجله