• تاثیر دما بر دی ان ای میتوکندری

    محققان آمریکایی در آزمایش هایی که با استفاده از مگس میوه انجام دادند، نحوه اثرگذاری دمای محیط را بر انتخاب دی ان ای میتوکندریایی شناسایی کردند.

    دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۹۷ ۱۳:۲۵
  • قطره چشم برای درمان دژنراسیون ماکولا

    محققان دانشگاه بیرمنگهام یک گام به ساخت یک قطره چشم که بتواند انقلابی در درمان دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن ایجاد نماید، نزدیک تر شدند.

    جمعه ۲۹ تير ۱۴۹۷ ۱۳:۴۷
v Next335334333331330329328321Prevصفحه 329 از 335 (3345)
حامیان مجله