جمعه ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ ۱۳:۳۹

یافته ای غیر منتظره در جهت جلوگیری از رتینوپاتی دیابتی

مطالعات منجر به یافته های غیر منتظره ای شد که نشان می دهد ارتباط بین سلول ها در عروق خونی شبکیه شامل لیپیدهای با زنجیره سنگین غیر معمول می باشد که ممکن است بتواند مانع از نشت عروقی و در نتیجه جلوگیری از وقوع رتینوپاتی دیابتی شود.


April ۶, ۲۰۱۸

Michigan State University

 

مطالعات تازه ای در دانشگاه میشیگان موفق به یافتن نوعی از لیپید یا چربی گردید که تصور می شد که تنها در پوست وجود دارد ولی اکنون این لیپید در چشم یافت شده است و می تواند که نقش مهمی درجلوگیری از پیشرفت رتینوپاتی دیابتی داشته باشد.

بر طبق گفته Julia Busikاین مطالعات منجر به یافته های غیر منتظره ای شد که نشان می دهد ارتباط بین سلول ها در عروق خونی شبکیه شامل لیپیدهای با زنجیره سنگین غیر معمول می باشد که ممکن است بتواند مانع از نشت عروقی و در نتیجه جلوگیری از وقوع رتینوپاتی دیابتی شود. نتایج مطالعه در مجله دیابت منشر گردید.

عروق خونی شبکیه در تماس نزدیک با ساختمان هایی تحت عنوان tight junction(TJ)، بخشی از سد خونی شبکیه، قرار دارد.

محققان نشان دادند که این ساختمان های ارتباطی حاوی لیپید های با زنجیره بسیار طویل تحت عنوان (VLC>۲۶)ceramides می باشد که تحت تاثیر تعادل تغذیه ای قرار دارد. بر هم خوردن تعادلات منجر به نشت و گسیختگی عروقی و در نتیجه ایجاد رتینوپاتی دیابتی خواهد شد. اسیدهای چرب با زنجیره بسیار طویل(VLC) که با سرامید دارای زنجیره سنگین ترکیب می شود به وسیله آنزیم ELOVL۴(elongase elongation of very long-chain fatty acids protein ۴) تولید می گردد.

درشبکیه بیماران دیابتی عملکرد و میزان آنزیم ELOVL۴ به طور قابل توجهی کاهش می یابد که منجر به کاهش توانایی تولید لیپیدهای مفید و در نتیجه تخریب خواهد شد. بیان بیش از حد ELOVL۴ به طور قابل توجهی سطح پایه نفوذ پذیری را کاهش می دهد که باعث محدود شدن فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی(VEGF) واینترلوکین ۱-β  القا کننده  نفوذپذیری خواهد شد و در نتیجه بیان اکلودین و  نیز مرزJ protein ZO-۱ T و اکلودین کاهش می یابد.   در مجموع متعادل سازی بیان ELOVL۴ شبکیه می تواند مانع از بی نظمی سد خونی شبکیه در بیماران دیابتی از طریق افزایش VLC ceramide و پایدارسازی TJ شود. ترکیب سازی بیشتر لیپید های با زنجیره سنگین در چشم می تواند درمان جدیدی در جهت تغییر در پروسه ایجاد رتینوپاتی دیابتی را به صورت تزریق یا قطره چشم فراهم سازد.
اطلاعات بیشتر:

Nermin M. Kady et al, ELOVL۴-Mediated Production of Very Long-Chain Ceramides Stabilizes Tight Junctions and Prevents Diabetes-Induced Retinal Vascular Permeability, Diabetes (۲۰۱۸).DOI: ۱۰.۲۳۳۷/db۱۷-۱۰۳

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به  نشریه تازه های تندرستی می باشد.