پسندیدم : ۱۱۳

شنبه ۲۱ مهر ۱۴۹۷ ۱۳:۵۵

تازه های بیماری های داخلی

تولید کپسول‌های نانویی حمل دارو به بافت سرطانی

✅ محققان کشور در تلاش برای کاهش اثرات جانبی داروهای ضدسرطان و همچنین افزایش اثربخشی این داروها، موفق به ساخت نانوحاملهایی برای انتقال هوشمند دارو به سلولهای سرطانی بافت رحم شدند.
محققان کشور در تلاش برای کاهش اثرات جانبی داروهای ضدسرطان و همچنین افزایش اثربخشی این داروها، موفق به ساخت نانوحاملهایی برای انتقال هوشمند دارو به سلولهای سرطانی بافت رحم شدند

امروزه با توجه به شیوع بیماری سرطان در بین مردم جهان و تلاشهای گسترده جهت مقابله با این بیماری، تلاش محققان در راستای کاهش اثرات جانبی داروهای ضدسرطان و همچنین افزایش اثربخشی این داروهاست. یکی از مهمترین راهکارهای بیان شده در این زمینه، طراحی نانو حاملهای هوشمند انتقال دارو به منظور رهاسازی کنترل شدهی داروها در بافت هدف است.
سرطان رحم نیز جزء یکی از کشندهترین سرطانهاست،با توجه به عوارض جانبی بالای داروهای طراحی شده جهت درمان این نوع از سرطان، در این تحقیقات آزمایشگاهی، نانوحامل حاوی داروی نویراپین سنتز و بررسی شده که هدف اصلی آن مهار رشد سلولهای سرطانی رحم است.
از نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با ترکیب کیتوسان جهت سنتز نانوحامل و انتقال داروی نویراپین به سلولهای سرطانی رحم (Hela) و همچنین رهاسازی آهستهاین دارو، جهت افزایش مرگ سلولهای سرطانی استفاده شده است.
اگرچه این ذرات به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع نانومواد در شاخههای مختلف قابلیت استفاده دارند؛ اما نقش آنها در زیست پزشکی و به ویژه در زمینهی دارورسانی قابل توجه است. در واقع مغناطیس ذاتی این ترکیبات ویژگی هدف یابی را آسان کرده و دارورسانی را از طریق تمرکز میدانهایی با قدرت بالا و امکان تجمع بالای نانوذرات در محل مورد نظر فراهم میکند.
همچنین استفاده از روشهای اصلاح سطحی، خواص زیست پزشکی مطلوب و پایداری را برای نانوذرات فلزی مغناطیسی ایجاد کرده و از اثرات سمیت این نانوذرات روی سلولها یا پروتئینهای بیولوژیکی ممانعت بعمل میآورد. این امر افزایش زیست سازگاری چنین نانوذراتی را در پی خواهد داشت.
نتایج این تحقیق نشان داده که رهاسازی پیوسته بالای 80 درصد داروی نویراپین از حفرات نانوذرات مغناطیسی طی یک دوره 26 ساعته، باعث تأثیر بیشتر نانوذرات حامل داروی نویراپین بر روی سلولهای سرطانی Hela نسبت به خود داروی نویراپین میشود
علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون MTT تأثیر مشابه نانوذرات حامل داروی نویراپین و داروی ضد سرطان شناخته شده داروی جفتینیب (Gefitinib) روی سلولهای سرطان رحم را نشان میدهد.
همچنین عوارض جانبی کمتر نانوذرات حامل داروی نویراپین نسبت به داروی جفتینیب روی سلولهای نرمال Vero از مهمترین دستاوردهای مربوط به کاربرد این نانوذرات در انتقال دارو به صورت هدفمند است.
در این تحقیق برای شناسایی ساختار نانوحامل از آزمونهای FT-IR، XRD، SEM-EDX و VSM استفاده شده است.


منبع خبر: خبرگزاری ایرنا


کلمات کلیدی : سرطان، رحم، دارو، نانو ذرات

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله