پسندیدم : ۱۴۳

جمعه ۱۱ آبان ۱۴۹۷ ۲۰:۴۱

تازه های بیماری های مغز و اعصاب

ام اس و تغییرات متابولیت های اسید صفراوی

October ۳۱, ۲۰۱۸ طبق مطالعات جدید، بالغین و کودکان مبتلا به ام اس، تغییرات قابل توجهی در متابولیسم اسیدهای صفراوی در مقایسه با افراد سالم دارند.
October 31, 2018

طبق مطالعات جدید، بالغین و کودکان مبتلا به ام اس، تغییرات قابل توجهی در متابولیسم اسیدهای صفراوی در مقایسه با افراد سالم دارند.

این بررسی روی موش ها جهت بررسی پتانسیل درمانی جدید انجام گردید.

طبق اظهارات دکتر پاوان پارگاوا، متابولیسم اسیدهای صفراوی تغییرات قابل  توجهی در بیماران مبتلا به ام اس دارد.

اسیدهای صفراوی، متابولیت های کلسترول هستند که نقش کلیدی در جذب لیپیدها در روده داشته و نیزدر ارتباط با باکتری های ویژه مرتبط با ریسک ابتلا به ام اس قرار دارند. این باکتری ها شامل کلستریدیوم و پاراباکتریوئیدها می باشد.

این اسیدها در حال حاضر در بیماری های نورودژنراتیو برای اثر نوروپروتکتیوشان مطالعه شده است. در جهت این هدف دو گروه کوهورت متشکل از بالغین مبتلا به ام اس در مرکز ام اس جان هاپکین مورد مطالعه قرار گرفتند.

در یکی از مطالعات 52 بیمار به عنوان گروه کنترل و 56 بیمار مبتلا به RRMS و 50 بیمار ام اس پیشرونده وارد گشتند. این بیماران از نظر سطح 600 متابولیت از جمله 25 متابولیت اسید صفراوی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آنالیزها نشان می دهد که در این بیماران در مقایسه با افراد سالم سطح اسیدهای صفراوی اولیه و ثانویه پایین تر می باشد.

در حالی که گروه RRMS اسکور درگولاسیون بالاتری برای اسیدهای صفراوی ثانویه داشتند، بیماران با MS پیشرونده در مقایسه با افراد سالم آنومالی های زیادی در متابولیسم اسیدهای صفرای ثانویه و اولیه نشان دادند.

تحقیقات تکمیلی تر نشان می دهد که اسیدهای صفراوی کونژووگه گلیسین و تورین کاهش بیشتری در این بیماران دارد.

در گروه اطفال نیز 31 بیمار ام اس و 31 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران ام اس اسکور بالاتری داشته و سطوح کاهش یافته متابولیت های صفراوی نشان دادند.

این یافته ها پایه ای برای تحقیقات بعدی روی نقش TUDCA در موش مبتلا به ام اس با انسفالومیلیت خودایمن قرار داده شد. تحقیقات نشان داد که 28 روز بعد ازدرمان با TUDCA، انسفالومیلیت خودایمن کاهش یافت. از طرفی شدت، دمیلینیزاسیون و انفیلتراسیون ماکروفاژ و نیز آستروسیت ها کاهش نشان داد. بررسی ها نشان داد که TUDCA اثرات ضد التهابی روی میکروگلیاها دارند. در واقع اضافه کردن TUDCA بیان ژن NOS2 را همانند بیان IL1-a و TNF-a  کاهش می دهد.

تحقیقات بعدی بر پایه بررسی های انسانی بنا نهاده شده است تا اثر درمان مکمل با TUDCA در بیماران با ام اس پیشرونده بررسی گردد.

در حال حاضر اثر TUDCA روی بیماری های نورودژنراتیو از جمله ALSمورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ترکیب دارویی TUDCA و مولکول دیگری موسوم به فنیل بوتیرات روی ALS آلزایمر بررسی شده است.

ANA 2018:143rd Annual Meeting of the American Neurological Association. Abstract 563, presented October 21, 2018


کلمات کلیدی : ام اس، اسید صفراوی، TUDCA

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله