جواب آزمایش

به پیوست خددمتان ارسال میگردد.

دکتر سعید شاه بیگی به این سوال جواب داده است

تخصص : متخصص مغز و اعصاب

دوست گرامی لطفا در متن سوال قید شود که آزمایش به چه دلیل درخواست شده است. آزمایشی که تاکنون به دست ما رسیده است مشکل خاصی ندارد.

حامیان مجله