سردرد شدید قبل از قاعدگی

دو برگه ضمیمه شده که یکیreport می باشد

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

خانم عزیز خوشبختانه ام آر آی شما نرمال است. درمان دارویی را ادامه دهید.

حامیان مجله