گزارش ام ار ای مغز

با توجه به سردرد به دنبال عادت ماهیانه شرح حال و MRI را فرستادم

دکتر کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

دوست عزیز فایلها را دوباره به صورت صحیح ارسال فرمایید.

حامیان مجله