ارسال جواب ازمایش

با سلام مونا رسولی هستم ۳ ساله دچار بیماری شدم

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

آزمایشات خوب است لطفا بفرمایید چه بیماری ای و تحت درمان با چه دارویی

حامیان مجله