آزمایشات پیوست شده مستانه غلامی زدن آمپول زیتاکس

برای دومین بار است اقای شاه بیگی براشون تجویز کرده اند قرص لیوترو... برا ی تیروئید هم استفاده میکنن

دکتر کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

سلام. چه میزان لووتیروکسین استفاده می کنند. بفرمایید چون باید مقداری دوزش را تغییر داد.

حامیان مجله